Baby Erika

Baby Erika Our little girl Erika, born a few days ago - 7 pounds 8 ounces.